- praktyczne stosowanie przepisów w sektorze energetycznym, przemysłowym oraz komunalnym

Szanowni Państwo,

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął nowelizację ustawy OZE bez poprawek. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta!

Ministerstwo Energii poinformowało w piątek, że w wyniku głosowania 417 posłów przyjęta została nowelizacja ustawy o OZE.

Dnia 25.06.2019 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która obok rozwiązania wielu wątpliwości interpretacyjnych i redakcyjnych wprowadza wiele zmian w zakresie przeprowadzania aukcji OZE czy obrotu gwarancjami pochodzenia. Poszerza ona także definicję prosumenta oraz dostosowuje obecne przepisy do zmian na rynku energii. Dokonuje także wiele zmian typowo technicznych albo bardzo istotnych np. związanych z okresem obowiązywania umów przyłączeniowych czy związanych z procedurą aukcyjna.

 

19 lipca Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

W związku z powyższym zapraszamy na kolejną edycję szkolenia:

"Nowelizacja ustawy o OZE 2019"

Szkolenie skupi się m.in. na:

- nowelizacji Ustawy OZE

- pakiecie prosumenckim

- nowych definicjach zawartych w ustawie (w szczególności: pojęcie instalacji OZE, prosumenta, mikroinstalacja, magazyn energii, modernizacja, biomasa, biogaz)

- spółdzielniach energetycznych 

- zmiany w zakresie systemu taryf gwarantowanych FiT (feed-in-tariff).

- Zmiany w zakresie systemu dopłat do ceny rynkowej FiP

- omówieniu wielkości brzegowych aukcji

- dopuszczalnym poziomie pomocy publicznej

- systemie świadectw pochodzenia

- systemie aukcyjnym

- uwarunkowaniach regulacyjnych umów PPA

Terminy i miejsce wydarzenia:

  • 28.08.2019 Katowice

  • 29.08.2019 Warszawa

Prowadzący:

Grzegorz Filipowicz - Senior Associate kancelarii Domański Zakrzewski Palinka ekspert z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i regulacji procesów inwestycyjnych

LOGODZP.png

Cena szkolenia:

Koszt szkolenia dla osób zgłoszonych do 26.04.2019 970 zł netto! na 14 dni przed szkoleniem - 1070 zł netto.

Program

9:30 – 10:10 – Projekt nowelizacji Ustawy OZE

- Podsumowanie aktualnego zaawansowania prac nad regulacją oraz omówienie kluczowych punktów najnowszego projektu nowelizacji Ustawy OZE, w tym: pakiet prosumencki, spółdzielnie energetyczne, zmiany w systemie wsparcia FiT/FiP; dopuszczalność modyfikacji treści oferty; zmiany zasad rozliczania salda sprzedaży energii elektrycznej;

- Omówienie wielkości brzegowych aukcji zaplanowanych w 2019 r. zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji Ustawy OZE

10:10 – 10:40 - Ogólny zarys Ustawy OZE w aktualnym brzmieniu. W tym omówienie definicji kluczowych pojęć

- Ogólny zarys aktualnej struktury Ustawy OZE

- Omówienie definicji kluczowych pojęć, w szczególności: pojęcie instalacji OZE, prosumenta, mikroinstalacja, magazyn energii, modernizacja, biomasa, biogaz

 

10:40  - 11:00 Przerwa na kawę

 

11:00 –11:30 – Dopuszczalny poziom pomocy publicznej

- Aktualny zakres środków pomocowych branych pod uwagę w ramach kalkulacji łącznej kwoty pomocy publicznej uzyskanej dla danej instalacji OZE;

- Relacja (wpływ) uzyskanej pomocy publicznej do ceny sprzedaży energii elektrycznej oferowanej w ramach aukcji OZE

 

11:30 – 12:00 – System świadectw pochodzenia z uwzględnieniem najnowszych zmian regulacyjnych

- Podsumowanie kluczowych zagadnień funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia

​​

12:00 – 13:00 – System aukcyjny – część I

- struktura koszyków aukcyjnych

- sprzedaż energii elektrycznej przez instalacji OZE przed zamknięciem aukcji (art. 72a Ustawy OZE)

- podstawowe zasady etapy przeprowadzenia aukcji

- terminy realizacji instalacji OZE oraz kwestia przystąpienia do systemu wsparcia

- przesłanek wydania zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji

- zasady dopuszczania do systemu wsparcia instalacji zmodernizowanych

- podstawowe zasady rozliczania salda sprzedaży energii elektrycznej przez zwycięzców aukcji

 

13:00 – 13:50 – Lunch

 

 13:50 – 14:20 – System aukcyjny – część II

- struktura koszyków aukcyjnych

- sprzedaż energii elektrycznej przez instalacji OZE przed zamknięciem aukcji (art. 72a Ustawy OZE)

- podstawowe zasady etapy przeprowadzenia aukcji

- terminy realizacji instalacji OZE oraz kwestia przystąpienia do systemu wsparcia

- przesłanek wydania zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji

- zasady dopuszczania do systemu wsparcia instalacji zmodernizowanych

- podstawowe zasady rozliczania salda sprzedaży energii elektrycznej przez zwycięzców aukcji

 

14:20 – 14:50 – System wsparcia FiT/FiP

- Warunki formalne skorzystania z tego rodzaju wparcia

- Kategorie instalacji objętych systemem FIT/FIP

- Stała cena zakupu energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP

 

14:50– 15:30 – Ustawa o inwestycjach w farmy wiatrowe

·       Omówienie kluczowych kwestii zawartych w regulacji 

Zgodnie z ministerialnym uzasadnieniem "przedstawione zmiany doprecyzowują przepisy ustawy OZE w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje czy procedury przetargowe zgodne z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE, konkurujących ze sobą na równych warunkach, które powinny zasadniczo zapewnić ograniczenie uzyskanej dotacji do minimum."  

Dodatkowo projektowana nowelizacja ma za zadanie zdiagnozowanie następujących problemów związanych z:

1)  wątpliwościami interpretacyjami prawnymi i redakcyjnymi w różnych obszarach ustawy OZE,

2) Poszerzeniem definicji prosumenta

3)  ograniczonymi możliwościami prowadzenia obrotu gwarancjami pochodzenia na rynku międzynarodowym oraz nieszczelne procedury w zakresie umarzania gwarancji pochodzenia przedkładanych odbiorcom końcowym,

4)  sytuacją na rynku energii elektrycznej (wzrost cen energii) jak również wzrost cen praw majątkowych zmierzający w kierunku wystąpienia wzrostu notowań ponad poziom średnioważonego kosztu wytworzenia tej energii,

5)  brakiem podstawy prawnej do dokonania technicznych zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do procesów realizowanych po złożeniu ofert aukcyjnych, w tym możliwości modyfikowania ofert, oraz brak terminu obligującego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) do ogłoszenia wyników przeprowadzonych aukcji,

6)  zbędną procedura dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, powodująca wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji,

7)  zbyt krótki okres obowiązywania umów przyłączeniowych, wpływających na krąg podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji, a tym samym determinuje zaistnienie warunków konkurencyjności w poszczególnych koszykach aukcyjnych,

8)  brakiem podstawy prawnej do wydania rozporządzeń określających maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej oraz poziomu cen referencyjnych, stanowiących podstawę do przeprowadzenia aukcji w 2019 roku.