Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa na kolejne szkoleniu z zakresu służebności przesyłu "Roszczenie negatoryjne i roszczenie o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego z ostatnich 12 miesięcy." 

 

Wyroki nakazujące przebudowę albo usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości, jak również skutkujące wykupem nieruchomości zajętych przez odcinki sieci, są najbardziej dolegliwe w skutkach dla przedsiębiorców przesyłowych, powodują bowiem konieczność poniesienia bardzo wysokich kosztów oraz podjęcia szeregu działań także na innych nieruchomościach. Szczególnego znaczenia nabiera w tym zakresie żądanie wykupu nieruchomości, które Sąd Najwyższy w niedawnej uchwale ocenił jako niepodlegające przedawnieniu.

Jak bronić się przed takimi roszczeniami?

Czy nadal skuteczne będzie powoływanie się na zasady współżycia społecznego?

Jak oceniać kwestię bezprawności posiadania na przestrzeni czasu dzielącego datę budowy urządzenia od chwili rozpoznawania sprawy?

Na te i inne pytania odpowie Państwu prowadzący mec. Piotr Zamroch. 

Termin i lokalizacja:

 • Katowice 28.08.2019 

 • Warszawa 11.09.2019

 • Prowadzący:

 •   Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 

Wśród najważniejszych zagadnień prezentowanych podczas szkolenia znajdą się między innymi:

 • Postaci roszczenia negatoryjnego – żądanie nakazania usunięcia urządzeń z nieruchomości albo ich przebudowy po innej trasie.

 • Posiadanie bezprawne jako podstawa odpowiedzialności przedsiębiorcy przesyłowego.

 • Roszczenie negatoryjne a nabycie własności nieruchomości zabudowanej urządzeniami przesyłowymi.

 • Obrona przed roszczeniem negatoryjnym 

 • Możliwość żądania ustanowienia służebności przesyłu po prawomocnym nakazaniu usunięcia urządzeń, zabezpieczenie tego roszczenia.

 • Roszczenie o wykup nieruchomości jako roszczenie uzupełniające wobec ochrony negatoryjnej.

 • Stan nieruchomości przyjmowany do porównania i zasady określania wartości nieruchomości.

 • Zasady określania wartości urządzeń przesyłowych dla oceny istnienia roszczenia o wykup.

 • Posiadanie bezprawne jako podstawa roszczenia. Znaczenie dobrej albo złej wiary posiadacza.

 • Obrona przedsiębiorcy z wykorzystaniem zasiedzenia służebności albo jej ustanowienia. 

 • Zakres terytorialny nieruchomości podlegającej wykupowi.

 • Roszczenie o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia napowietrzne.

 • Przedawnienie roszczenia o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe – rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 • Ocena rozpoczęcia posiadania służebności gruntowej w dobrej wierze dla urządzeń wybudowanych przez Państwo na jego nieruchomości

 • Znaczenie prawne zgód właścicieli nieruchomości na budowę urządzeń przesyłowych

 • Czynności przerywające bieg zasiedzenia służebności przed 3 sierpnia 2008 r. i po tej dacie.

 • Skutki prawne przebudowy urządzenia po innej trasie w czasie biegu terminu zasiedzenia służebności.

 • Wpływ istnienia stref ograniczeń własności na szerokość pasów służebności przesyłu oraz na wysokość wynagrodzenia za jej ustanowienie.

 • Służebność nabyta przez zasiedzenie, a rzeczywisty zakres korzystania z nieruchomości w przeszłości.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  970 zł netto. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednej osoby zapraszamy do negocjacji ceny.

nzn3 baner.png
Umarlaki Baner.png
wykup baner.png