rekompensaty baner kwie2-19.png

Szanowni Państwo,

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jest obecnie przedmiotem rządowej procedury legislacyjnej. Pomimo, że regulacja ta ma status projektu, a wypłata przewidzianych w niej rekompensat pieniężnych nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji w przedmiocie zgodności systemu z rynkiem wewnętrznym, potencjalnym beneficjentom zaleca się wstępne przygotowanie do udziału w procedurze wnioskowej, gdyż:

- na złożenie skomplikowanego wniosku o udzielenie rekompensat beneficjenci będą mieli 2 miesiące od wejścia w życie ustawy;

- termin ten biegnie niezależnie od postępowania przed Komisją Europejską (a jak pokazuje doświadczenie innych państw, postępowania w podobnych sprawach trwały maksymalnie 2 miesiące);

- z uwagi na priorytetowy charakter regulacji należy spodziewać się sprawnego przebiegu procesu legislacyjnego;

- jakość przekazywanych danych zadecyduje nie tylko o uzyskaniu rekompensat objętych danym wnioskiem, ale także rekompensat do uzyskania w kolejnych latach.

Uzyskanie rekompensaty może spowodować obniżkę kosztów związanych z energią elektryczną nawet o kilkanaście procent. Jednak procedury związane z tym związane są dość skomplikowane, a popełnienie błędu może skutkować wyłączeniem z systemu na kilka lat.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na warsztat: "Rekompensaty dla sektórów energochłonnych - ustawa i rozporządzenie wykonawcze".

Szkolenie odbędzie się:

 • 9.04.2019 w Warszawie

 • 10.04.2019 w Katowicach

Podczas spotkania omówimy między innymi poniższe zagadnienia: 

 • Pośrednie koszty uprawnień do emisji - co podlega rekompensatom pieniężnym?

 • Specyficzna definicja sektorów i podsektorów energochłonnych

 • Instalacje towarzyszące i półprodukty

 • Fakultatywne systemy zarządzania środowiskiem jako warunek kwalifikacji podmiotowej

 • Zastosowanie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej 

 • Zmiany w instalacjach i ich wpływ na wysokość rekompensat

 • Zróżnicowana struktura zaopatrzenia w energię elektryczną a wysokość rekompensat

 • Rekompensaty jako pomoc publiczna

 • Konstrukcja wniosku o udzielenie 

 • Zakres badania poprawności metodologicznej przez weryfikatora  

 • Zakres i sposób gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do określania danych dotyczących instalacji 

 • Obowiązki beneficjenta systemu rekompensat

 

Przypominamy, że podmiotami uprawnionymi do otrzymania rekompensat są przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:

 1. prowadzące instalacje w sektorach przemysłów energochłonnych określonych w projektowanej ustawie, czyli takie które wytwarzają co najmniej jeden produkt z sektora oraz podsektora energochłonnego zaklasyfikowanych do kodu PKD 2007/PKWiU 2015 (nie muszą to być przeważające działalności gospodarcze):

          • 24.42 – Produkcja aluminium;

          • 08.91 – Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;

          • 20.13 – Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych;

          • 24.43 – Produkcja ołowiucynku i cyny;

          • 14.11 – Produkcja odzieży skórzanej;

          • ex 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – dot. wyłącznie produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych ze skóry;

          • 24.10 – Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza;

          • 24.20.1 – Rury, przewody rurowe i profile drążone bez szwu ze stali;

          • 17.12 – Produkcja papieru i tektury;

          • 20.15 – Produkcja nawozów i związków azotowych;

          • ex 38.21 – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – dot. wyłącznie produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne;

          • 24.44 – Produkcja miedzi;

          • ex. 19.10 – Wytwarzanie i przetwarzanie koksu – dot. wyłącznie produkcji paku i koksu pakowego;

          • 20.14 – Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych;

          • 13.10 – Produkcja przędzy bawełnianej;

          • 20.60 – Produkcja włókien chemicznych;

          • 07.10 – Górnictwo rud żelaza;

          • ex 09.90 – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – dot. wyłącznie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza;

          • 20.16.10 – Polimery etylenu w formach podstawowych;

          • ex 20.16.51.0 – Polimery propylenu, w formach podstawowych;

          • ex 20.16.30.0 – Polimery chlorku winylu w formach podstawowych;

          • ex 20.16.40.0 – Poliwęglany, w formach podstawowych;

          • 17.11.14.0 – Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celuluzowych;

 2. zużywające energię elektryczną pochodzącą ze źródeł innych, niż własne źródła wytwórcze nieuczestniczące w systemie ETS;

 3. złożyły wniosek o wypłatę rekompensat za poprzedni rok.

Prelegenci:

Grzegorz Pizoń - prawnik, doradca regulacyjny w Kancelarii SSW. 

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych

CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia to 970 zł netto dla zgłoszeń przesłanych na 14 dni przed terminem szkolenia oraz 1070 zł netto dla pozostałych zgłoszeń.

LOGOSSW .png
Prelegenci:

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych.

Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa).

Jest autorem specjalistycznych opracowań i książek poświęconych zagadnieniom z zakresu regulacji energetyki. Regularnie publikuje w prasie naukowej i branżowej na temat zagadnień z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa pomocy publicznej, w tym także we współpracy ze znanymi przedstawicielami biznesu, nauki i administracji. Regularnie występuje jako ekspert na warsztatach i konferencjach naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej w kancelarii Salans (obecnie: Dentons), UOKiK oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wiedzę prawniczą zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz University of Cambridge. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego.