zamówienia_szablon-3.jpg

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy Państwa na kolejną odsłonę szkoleń online, które poświęcone będą Prawu zamówień publicznych. Wydarzenia pozwolą zapoznać się uczestnikom: z nową ustawą PZP, z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, ze zmianami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla działów technicznych (opis przedmiotu, określanie warunków i kryteriów), ze zmianami przepisów dotyczących udzielania zamówień sektorowych w nowym prawie PZP czy szczegółowego omówienia tworzenia SWZ w sprawie udzielania zamówienia sektorowego o wartości powyżej progów unijnych. 

 

W związku z powyższym, szkolenie zostało podzielone na cztery moduły, które odbywać się będą w dniach 15 i 16 września 2020:

Moduł I: Ogólne wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Moduł II: Opis przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia dla             działów technicznych

Moduł III: Zamówienia sektorowe dla osób merytorycznych

Moduł IV: Nowe SWZ krok po kroku

Moduł I i II - 15.09.2020

Moduł III i IV -16.09.2020

Szkolenie ponownie prowadzi mec.  Magdalena Falkowska - Adwokat, ekspert ds. zamówień publicznych specjalizujący się między innymi w zamówieniach sektorowych  w branży energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. ​

Koszt udziału w jednym module to 390 zł netto dla zgłoszeń lub rezerwacji telefonicznych dokonanych do 20 sierpnia.

Prowadząca warsztaty

 Magdalena Falkowska - Adwokat, ekspert ds. zamówień publicznych specjalizujący się między innymi w zamówieniach sektorowych w branży energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. ​

Moduł I

Ogólne wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 15.09.2020, 9.00-12.00 (2,5 h + 15 min. przerwa)

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Wskażemy jakie były cele zmian w przepisach, jakie przepisy zmieniły się najbardziej. Wszystkie uwagi będą dotyczyły zamówień sektorowych, z uwzględnieniem ich odrębności. 

 1. Nowe Prawo zamówień publicznych – wprowadzenie i ogólne uwagi na temat najważniejszych kierunków i celów zmian;

 2. omówienie zakresu regulacji i systematyki ustawy w celu ułatwienia; poruszenia się po nowym akcie prawnym; 

 3. siatka pojęć, czyli najważniejsze definicje i progi kwotowe;

 4. najważniejsze zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów w ujęciu ogólnym 

Omówienie zmian z dodatkowym zestawieniem tabelarycznym ułatwiającym poruszenie się po nowej ustawie PZP. 

Moduł II

Opis przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia dla działów technicznych w dniu 15.09.2020, 12.30-16.00 (3 h + 15 min. przerwa)

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia raz szacowania wartości zamówienia, w stosunku do obecnie obowiązujących zasad. Prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia, określenie warunków i kryteriów to jedne z najważniejszych elementów, które decydują o powodzeniu całego postępowania. Właściwe określenie tych elementów wymaga wiedzy merytorycznej związanej z przedmiotem samego zamówienia i wiedzy z zakresu zamówień publicznych. W ramach spotkania uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 1. Planowanie postępowań;

 2. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym; 

 3. Szacowanie wartości zamówienia 

  1. Podstawy szacowania wartości zamówień

  2. Udzielanie zamówień mieszanych w częściach

  3. Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych

 4. Opis przedmiotu zamówienia 

 5. Określanie kryteriów oceny ofert 

 6. Przedmiotowe środki dowodowe 

 7. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu o charakterze merytorycznym (wiedza i doświadczenie, uprawnienia itp.)

 8. Krótko o umowie 

Moduł skierowany jest do pracowników merytorycznych odpowiadających za opis przedmiotu zamówienia. Język prawny zastąpimy językiem praktyki. 

Moduł III

Zamówienia sektorowe dla osób merytorycznych w dniu 16.09.2020, 8.30-12.00, (3 h + 15 min. przerwa)

Zapraszamy na spotkanie w którym omówimy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących udzielania zamówień sektorowych jakie przewidziano w nowej ustawie PZP. Zestawienie zmian zostanie zaprezentowane tabelarycznie ze wskazaniem postawy prawnej i zaakcentowaniem różnic między obecną a nową regulacją. Spotkanie skierowane jest do osób stosujących PZP i koncentruje się na wskazaniu różnic, nie na omawianiu poszczególnych regulacji od postaw. 

 1. Zidentyfikowanie i omówienie pojęcia „zamawiający sektorowy” i „działalność sektorowa” oraz innych wybranych definicji i zasad istotnych dla udzielania zamówień w reżimie sektorowym

 2. Przygotowanie postępowania:

  1. Szacowanie wartości i zamówienia mieszane (w tym klasyczne i sektorowe)

  2. Warunki zamówienia – nowe pojęcie w ustawie 

  3. Opis przedmiotu zamówienia 

  4. Ogłoszenia 

  5. Podstawy wykluczenia – najważniejsze zmiany 

  6. Warunki udziału w postępowaniu i udostępnienie zasobów 

  7. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe 

  8. Komunikacja i dokumentowanie postępowań (pisemnie czy elektronicznie) 

 3. Tryby postępowania (w zamówieniach sektorowych) 

 4. Składanie o otwarcie ofert (otwarcie, badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej)

 5. Nowy rozdział o zamówieniach sektorowych

  1. Jakie przepisy mają zastosowanie 

  2. Wyłączenia sektorowe 

  3. Okresowe ogłoszenie informacyjne 

  4. System kwalifikowania wykonawców

  5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych

  6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego

 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

  1. Treść i warunki zawarcia umowy 

  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  3. Zmiany umowy

  4. Rozwiązanie umowy 

  5. Podwykonawstwo 

 7. Środki ochrony prawnej (uporządkowanie postepowania)

 8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – nowe możliwości 

 

Moduł IV

Nowe SWZ krok po kroku dniu 16.09.2020, 12.30-16.00 (3 h + 15 min. przerwa)

Zapraszamy na spotkanie podczas, którego szczegółowo (krok po kroku) zostanie omówione tworzenie SWZ w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego o wartości powyżej progów unijnych. 

Dobrze i świadomi przygotowany wzór SWZ (dawna SIWZ) to podstawa wielu postepowań. Jednak korzystanie z wzorów udostępnianych przez inne podmioty może powodować wiele błędów szczególnie na wczesnym etapie stosowania nowych przepisów. Dlatego podczas spotkania wspólnie stworzymy własny wzór SWZ z objaśnieniem jakie przepisy należy brać pod uwagę przy określaniu poszczególnych jej elementów. 

Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzyma wzór SWZ. 

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).  Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43