"System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku"

Katowice 23.05.2019
Warszawa, 30.05.2019 

Szanowni Państwo, 

Dnia 25.04 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty aktów wykonawczych do Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi m.in. o rozporządzenie 

  1.  w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji czy 
      

  2. sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r. 

Dodatkowo 15.04.2019 Komisja Europejska, poinformowała o zatwierdzeniu wsparcia w kwocie 5 mld euro na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji w Polsce. Źródła kogeneracyjne korzystające z programu mają mogą m.in. otrzymać wsparcie w postaci premii dopłacanej do ceny rynkowej. Procedura przetargowa ma ustalić wysokość przyznawanej premii kogeneracyjnej, która będzie przyznawana do czasu pełnej amortyzacji objętej wsparciem instalacji, na maksymalny okres 15 lat. 

 

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie "System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po 2018 roku - ustawa i akty wykonawcze"

Terminy i miejsce wydarzenia:

  • Katowice 23.05.2019

  • Warszawa​ 30.05.2019

Szkolenie poprowadzi Pani mec. Beata Superson-Połowiec oraz p. mec. Jakub Gil- ekspert prawa energetycznego. 

Szkolenie jest częścią mini cyklu składającego się z czterech szkoleń nt. systemów wsparcia przeprowadzonych dzień po dniu tzn. 1. Audyt energetyczny, ISO 50001, audyt efektywności 2. Efektywność - obowiązki i pozyskanie BC, 3. System wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 4. Nowelizacja OZE. Szkolenia w Katowicach odbędą się w dniach 21-24.05. Szkolenia w Warszawie odbędą się w dniach 28-31.05
 

Ministerstwo Energii zaznacza, że celem nowej ustawy jest "zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia(...) opartego na systemie świadectw pochodzenia, efektywnym ekonomicznie stymulującym budowę nowych mocy(...), który będzie oparty w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej".


W ustawie pojawia się szereg nowych pojęć lub zostały zmienione dotychczasowe definicje pojęć. Chodzi między innymi o definicje jednostek istniejących/zmodernizowanych/nowych, definicję małej  jednostki kogeneracji, premii kogeneracyjnej, definicję publicznej sieci ciepłowniczej, zmiany w zakresie pomocy inwestycyjnej i pomocy publicznej. Całkowicie zmieniają się również formy wsparcia. Nowy projekt wprowadza także wyłaczenia z obowiązku wprowadzania energii elektrycznej i ciepła do sieci.
Bardzo istotną kwestią jest także zmiana podejścia w nowym projekcie do energetyki przemysłowej.

W nowym w systemie wsparcia kogeneracji, w zależności od rodzaju paliwa dla nowych jednostek (1-50MW) możemy liczyć na następujący poziom wsparcia w premii kogeneracyjnej : 

1) opalanych paliwami gazowymi- 144,93 zł/ MWh; 

2) opalanych paliwami stałymi- 182,44 zł/ MWh; 

3) opalanych biomasą- 287,64 zł/ MWh; 

4) innych niż wymienione w pkt 1 – 3- 67,09 zł/ MWh. Dla znacznie zmodernizowanych wielkość wsparcia jest zależna od poziomu nakładów inwestycyjnych modernizacji

Prelegent:

Beata Superson-Polowiec – radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Ekspert prawa energetycznego

_____________________________

Jakub Gil- Radca prawny, Zajmuje się obsługą prawną sektora energetyki z uwzględnieniem rynku energii elektrycznej oraz paliw ciekłych

(notki biograficzne na dole strony)

CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia to 970 zł netto dla zgłoszeń przesłanych na 14 dni przed terminem szkolenia oraz 1070 zł netto dla pozostałych zgłoszeń.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szkoleniami powiązanymi organizowanych w ramach 

Akademii systemów wsparcia

1.  Efektywność - obowiązki i pozyskanie BC,

2. Audyt Efektywności - iso 50001

3. Nowelizacja OZE

Podczas szkoleni zostaną omówione szczegółowo zagadnienia związane z nowym systemem wsparcia m.in.:

Nowe definicje i Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia - istota wsparcia

• Rodzaje instalacji - istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, zmodernizowana jednostka kogeneracji

• Definicja modernizacji oraz znacznej modernizacji

• Pojęcie paliw, w tym paliw gazowych, paliw stałych, biomasy i innych paliw

• Rodzaje wsparcia

• Kto może korzystać z wsparcia?

• początek okresu wsparcia i okres wsparcia

Zasady uczestnictwa w systemie aukcyjnym i w systemie premii gwarantowanej

• zasady przeprowadzeni aukcji

• zasady rozstrzygnięcia aukcji

• uprawnienia i obowiązki zwycięzców aukcji

• zaświadczenie o prawie do premii

• warunki wypłaty premii

• uprawnienia i obowiązki wytwórców korzystających z premii

Obowiązki informacyjne wytwórców CHP korzystających ze wsparcia i uprawnienia kontrolne PURE

• Opłata kogeneracyjna

• System kar pieniężnych

Ustawa o cenach – wybrane zagadnienia 

• Stan prawny - ustawa, nowelizacja, rozporządzenie

• Zasady określenia ceny energii elektrycznej w obrocie na podstawie ustawy o cenach i jej nowelizacji,

• Zasady ubiegania się o rekompensaty dla sprzedawców i odbiorców końcowych

Koszt szkolenia to 970 zł netto dla osób zgłoszonych na 14 dni przed terminem szkolenia. Dla pozostałych 1070 zł netto

PRELEGENCI:

 

Beata Superson-Polowiec – radca prawny

 

Wspólnik. Radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Obsługa prawna podmiotów energochłonnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz ryzyka regulacyjnego oraz przy projektowaniu rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Autorka wielu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych jak również publikacji oraz ekspertyz z tego zakresu. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postepowaniach przed Prezesem URE oraz w procesach regulacyjnych i legislacyjnych. Posiada doświadczenie z zakresu public affairs. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych. Reprezentuje Kancelarię w pracach IEPiOE.

Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Jakub Gil – radca prawny

 

Zajmuje się obsługą prawną sektora energetyki z uwzględnieniem rynku energii elektrycznej oraz paliw ciekłych. Doświadczenie w obsłudze projektów, bieżącej obsłudze prawnej, postępowaniach regulacyjnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami w tym URE. Obszar jego doświadczeń obejmuje również wsparcie prawne dla firm zajmujących się energią, dążących do optymalizacji kosztów w oparciu o mechanizmy podatkowe i prawne. Współpracował przy opracowaniu analiz i opinii na temat ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opracowuje materiały prawne dotyczące zmian aktów istotnych dla wyżej wymienionych branż. Uczestniczył w wielu konferencjach branżowych, warsztatach i seminariach zarówno jako słuchacz, jak i wykładowca. Autor publikacji w magazynach branżowych.