Szanowni Państwo!

zapraszamy na kolejne edycje dwóch szkoleń organizowanych w obszarze monitorowania i raportowania w systemie EU ETS. Oba wydarzenia zostaną przeprowadzone się trybie online (w formie webinarium).

2. "Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania w IV okresie EU ETS".

 

Spotkanie odbędzie się w formule  specjalistycznego szkolenia on-line (webinarium) w dniu 9.09.2020.

​Prowadzący: Wiktor Krawczyk i Bartosz Biegaj, audytorzy wiodący systemu EU ETS, GHG Professional.

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370zł netto!

Szkolenia organizujemy w związku ze znaczącymi zmianami regulacyjnymi i proceduralnymi w omawianym obszarze w ostatnich kilkunastu miesiącach.

 

W ostatnim kwartale 2019 i na początku 2020 pojawiło się szereg zmian przepisów, które wraz z wcześniejszym prawodawstwem z 2019 roku w znaczący sposób modyfikują zasady monitorowania i raportowania emisji. 

Zmiany dotyczącą między innymi kwestii związanych z procedurami audytu, zmianą dokumentów i formularzy.

Chodzi przede wszystkim o nowe rozporządzenie dotyczące dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Rozporządzenie wykonawcze KE 2019/1842 z dnia 31.10.2019 r.) oraz inne przepisy mające bezpośredni wpływ na Państwa działalność. Zmianom uległy również procedury i zasady stosowane przez weryfikatorów, a także KOBIZE. Dodatkowo w omawianym obszarze pojawiło się nowe orzecznictwo. Na szczególną uwagę zasługuje na przykład załsuguje wyrok trybunału w sprawie ExxonMobil Production Deutschland.

 

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • Przegląd zmian prawnych od stycznia 2019

 • Harmonogram funkcjonowania uczestników systemu EU ETS

 • Akty wykonawcze i delegowane do dyrektywy 2018/410

 • Zmiany wynikające z zatwierdzonych PMM 

 • Zasady dotyczące ustalania przydziału bezpłatnych uprawnien na rok 2021

 • Dostosowanie przydział bezpłatnych uprawnień ze względu na zmiany w poziomie działalności (Rozporządzenie)

 • Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

1. "Podstawy monitorowania i raportowania w systemie EU ETS" . 
 

Spotkanie odbędzie się w formule  specjalistycznego szkolenia on-line (webinarium) w dniu 8.09.2020.

Prowadzący:  Bartosz Biegaj, audytor wiodący, GHG Professional

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370zł netto!

Szkolenia organizujemy w związku ze znaczącymi zmianami regulacyjnymi i proceduralnymi w omawianym obszarze w ostatnich kilkunastu miesiącach. m.in związanych ze znacznymi zmianami procedur audytu oraz w związku ze zmianą dokumentów i formularzy.

Program szkolenia nastawiony jest na omówienie trudnych tematów w sposób jak najbardziej intuicyjny, wraz z omówieniem przykładów instalacji i najczęściej popełnianych błędów w planie monitorowanie, zgłąszanych dokumentach w tym arkuszach excel. Szkolenie skierowane jest również do osób wspierających proces raportowania i monitorowania emisji, a także kierownictwa instalacji będących w systemie EU ETS.

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do systemu EU ETS

  • EU ETS a inne przepisy ochrony powietrza – powiązania pomiędzy zezwoleniami

  • Rodzaje działań prowadzonych w instalacji a granice monitorowania w kontekście wyjścia/wejścia z/do systemu

 •  Kategoria instalacji, klasyfikacja strumieni materiałów wsadowych, poziomy dokładności;

 • Współczynniki obliczeniowe – wartości domyślne lub obliczeniowe; Plan poboru próbek, laboratoria pomiarowe, częstotliwość analiz

 • Załączniki do planu monitorowania

 • Przydziały bezpłatnych uprawnień zgodnie z art. 10a 

 • Raportowanie w ramach systemu handlu emisjami

 •   Metodyka przydziału uprawnień, podział na podinstalacje;

 • Sposób raportowania danych dotyczących poziomów działalności

 • Ocena ryzyka

Zapraszamy na www.euets.pl

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Prelegenci:

 • Wiktor Krawczyk, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o

Od czerwca 2005 roku Audytor wiodący EU ETS (holenderski certyfikat rejestracyjny) przeprowadził weryfikacje raportów rocznych o emisji kilkuset różnych instalacji m.in. w sektorach: energetycznymgazowniczym, ciepłowniczym, chemicznym, ceramicznym, papierniczym. Posiada bogate doświadczenie dotyczące „włączania i wyłączania” instalacji z EU ETS. Przeprowadził weryfikacje związane z uzyskaniem oraz ze zwiększeniem przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach dla ponad 200 instalacji (99% rozpatrzonych pozytywnie– pozostałe w toku). Jako główny prowadzący przeszkolił operatorów ok. 80% instalacji uczestniczących w systemie EU ETS w Polsce, w tym wszystkich wiodących grup energetycznych. Prowadził szkolenia dla pracowników KOBIZE, PCA oraz konkurencyjnych jednostek wery kacyjnych. Wcześniej Project manager w obszarze zarządzania środowiskowego w sektorze energetycznym i administracji samorządowej. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS, zarządzania w ochronie środowiska oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw. Reprezentant Polski na Accreditation & Veri cation Forum w Brukseli.​

 • Bartosz Biegaj, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o