Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na szkolenie podatkowe prowadzone przez ekspertów TPA Poland, które w całości poświęcimy regulacjom w zakresie cen transferowych, w tym przede wszystkim rewolucyjnym zmianom w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, które weszły w życie od początku 2019 r. Podczas spotkania będziemy chcieli przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia w zakresie cen transferowych, takie jak:

1.Najistotniejsze aspekty stosowania przepisów w zakresie cen transferowych:

 

 • definicja cen transferowych,

 • rodzaje powiązań (powiązania bezpośrednie i pośrednie),

 • pojęcie transakcji,

 • pojęcie zdarzenia gospodarczego,

 • kontrole w zakresie cen transferowych,

 • ryzyka i sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków na gruncie cen transferowych. 

 

2.Regulacje unijne dotyczące cen transferowych:

 

 • wytyczne OECD w zakresie cen transferowych (tezy i rozwiązania w nich zawarte powinny być traktowane zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe jako zbiór dobrych praktyk oraz punkt odniesienia do wyboru właściwego kierunku interpretacyjnego przepisów regulujących zagadnienie cen transferowych),

 • program „BEPS" (Base Erosion and Profit Shifting). 

 

3.Polskie regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące w latach 2017-2018

 

 • rodzaje dokumentacji cen transferowych: dokumentacja local file, analiza danych porównawczych (benchmarking study, analiza benchmarkingowa), dokumentacja grupowa master file, country-by-country reporting,

 • progi dokumentacyjne i limity transakcyjne,

 • wnioski z interpretacji ogólnej Ministra Finansów w zakresie dokumentacji cen transferowych.

 

 

 

 

4.Rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych w zakresie cen transferowych od 2019 r.:

 

 • doprecyzowanie metody ustalania pośredniego udziału,

 • zasada ceny rynkowej,

 • korekty cen transferowych (TP adjustment),

 • usługi o niskiej wartości dodanej – rynkowy narzut,

 • pożyczki – rynkowe oprocentowanie,

 • zmiany limitów do sporządzania dokumentacji podatkowej,

 • uszczegółowienie przepisów dotyczących wartości transakcji,

 • nowe zwolnienia dokumentacyjne,

 • analiza benchmarkingowa jako element podstawowej dokumentacji local file,

 • zakres informacji prezentowanych w dokumentacji cen transferowych,

 • terminy i obowiązki informacyjne 

 

4.Analiza benchmarkingowa – praktyczne aspekty opracowania:

 

 • metody ustalania ceny transakcyjnej,

 • wybór analizowanej strony transakcji,

 • wybór metody analizy oraz przykładowe podstawowe założenia metodologiczne,

 • stosowane miary statystyczne przy wyznaczaniu wartości rynkowych,

 • profesjonalne bazy danych

 

5.Typowe transakcje w sektorze energetycznym i przemysłowym - sposoby ich dokumentowania na gruncie cen transferowych. 

 

6.Postępowanie administracyjne i sądowe w zakresie cen transferowych.

Prelegenci:

 • Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający TPA Poland - doświadczony doradca podatkowy specjalizujący się w doradztwie dla branży energetycznej (szczegółowy biogram w załączniku Program)

 • Joanna Henzel, Manager, TPA Poland, doradca podatkowy, autor wielu opracowań z zakresu dokumentacji cen transferowych (szczegółowy biogram w załączniku Program)

PROGRAM SPOTKANIA

 

08:45 – 9:00 Przywitanie uczestników

09:30 – 10:15 Zmiany regulacyjne dot. cen transferowych na gruncie norm OECD (BEPS) i UE oraz na gruncie polskiego prawa podatkowego. Rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2019 r.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 Dokumentacja cen transferowych - obowiązki, terminy, odpowiedzialność i ryzyka. Analiza porównawcza - aspekty praktyczne.

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Typowe transakcje w sektorze energetycznym i przemysłowym oraz sposoby ich dokumentowania na gruncie cen transferowych.

15:00 – 16:00 Postępowania administracyjne i sądowe w zakresie cen transferowych.

16:00 – 16:15 Zakończenie szkolenia