Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją szkolenia o podatku akcyzowym. Proponowane Państwu wydarzenie wynika z pojawienia się dwóch "nowel akcyzowych", które w sposób znaczący zmieniają obowiązujące dotychczas przepisyinterpretacjepraktyki oraz orzecznictwo

 

Dnia 14.01.2021 została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 72, Pierwsza nowela akcyzowa, tj. ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych oraz pozwala dłużej stosować dokument dostawy w wersji papierowej. Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy akcyzowej, która zakłada, że wszyscy podatnicy w akcyzie będą musieli się jeszcze raz zarejstrować przez PUESC coraz bliżej sfinalizowania.

Przedstawiane szkolenie poprowadzone zostanie przez Jacka Arciszewskiego: doradcę podatkowego, wieloletniego pracownika Głównego Urzędu CełIzby Celnej w Warszawie, Ministerstwa Finansów: Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł

Szkolenie odbędzie się 3.03.2021, w formule online (webinarium). Skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych a także dla osób zainteresowanych rozliczaniem akcyzy w przedsiębiorstwie.

W związku dużymi zmianami we wszystkich grupach produktów akcyzowych i ze względu na to, że dotyczą one prawie wszystkich przedsiębiorstw energetycznych i prawie wszystkich dużych odbiorców biznesowych informujemy, że podczas szkolenia omówimy zmiany dotyczące:

 

Wyrób                        Obrót         Zużycie       Produkcja

 

Wyroby węglowe             TAK                TAK                   TAK 

Wyroby gazowe               TAK                TAK                   NIE        

Energia elektryczna       TAK                TAK                   TAK

 

Paliwo opałowe                TAK                TAK                   NIE      

Poniżej przedstawiamy dokumenty legislacyjne, które regulują obszar związany z akcyzą:

 1. Nowa platforma PUESC (aktualizacja i rejestracja na potrzeby akcyzy)

 2. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (I nowela)

 3. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (pozycja 197 w Dzienniku Ustaw)

 4. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 6. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 1 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

 7. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu 

 8. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860).

 9. projekty rozporządzeń II noweli noweli akcyzowe

 10. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (krótka sygnalizacja)


 

Oferując Państwu szkolenie poświęcone zmianom akcyzowym na początku marca, gwarantujemy, że termin ten w pełni pozwoli Państwa pracowników przygotować się do ich wdrożenia w organizacjach.

 

Wynika to z faktu, że choć ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r., to przepisy dotyczące sprawy rejestracji akcyzowej oraz zasad związanych z przemieszczaniem wyrobów węglowych oraz wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy za sprawą regulacji przejściowych mogą zostać wdrożone przez przedsiębiorców w terminie późniejszym. 

 

Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw (w Sejmie) ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Dodatkowo, przepisy dotyczące obowiązkowych deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej i takich samych ewidencji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych.

 

Reasumując, termin marcowy szkolenia jest optymalny dla Państwa firm. Z jednej strony gwarantuje możliwość podjęcia działań dostosowawczych i zaimplementowania zmian w organizacji we właściwych terminach. Z drugiej strony, w przypadku projektu ustawy, pozwoli przeprowadzić szkolenie w oparciu o tekst obowiązującego prawa, które w marcu powinno być już uchwaloną ustawą, która zmianom nie będzie już podlegać.

Prelegent

Jacek Arciszewski

doradca podatkowy, prawnik,

wieloletni pracownik:

Głównego Urzędu Ceł

Izby Celnej w Warszawie, 

Ministerstwa Finansów: Dep. Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł

Data

3.03.2021

Formuła spotkania

Warsztat praktyczny

ON-LINE

Platforma ClickMeeting

Koszt

Koszt szkolenia to 870zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą i każdą następną 770zł netto.! Cena na tydzień przed szkoleniem zwiększa się o 100zł netto.

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting (nie trzeba instalować oprogramowania na komputerze, program działa w oparciu o przeglądarkę internetową). Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Prelegent:

Jacek Arciszewski - doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik Głównego Urzędu CełIzby Celnej w Warszawie, Ministerstwa Finansów: Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł.

Prelegent wiele lat pracował w Służbie Celnej. Posiada ponad dziesięcioletni okres doświadczeń zebranych w Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów w procesie stanowienia prawa oraz organizacji i prowadzeniu spotkań dla pracowników odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów, posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów prawa podatkowego, prawa celnego oraz prawa gospodarczego.

Doświadczenia te dotyczą, m.in. takich procesów jak pozyskiwanie zezwoleń akcyzowychpozwoleń celnych, koncesji, wpisów na listę podmiotów przywożących, występowanie o interpretacje indywidualne, udział w czynnościach urzędowego sprawdzenia, czy też reprezentowanie Stron w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Zna unijny dorobek dotyczący akcyzy, podatku VAT oraz prawa celnego, a ponadto ustawy akcyzowe obowiązujące w Niemczech oraz Austrii.
Jest współautorem komentarza Akcyza Wydawnictwa C.H. Beck. Jestem również autorem licznych publikacji z zakresu problematyki akcyzowej, prawa energetycznego oraz pakietu przewozowego.

Warto wspomnieć, że w ramach prac zespołowych, m.in. współtworzył w Służbie Celnej kompleksowe szkolenie e-learnigowe z zakresu podatku akcyzowego (40-godzinne) oraz szkolenie Komisji Europejskiej poświęcone systemowi EMCS oraz pomocy administracyjnej.

Zainteresowania i doświadczenie zawodowe Pana Jacka Arciszewskiego koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • prawo podatkowe (przede wszystkim akcyza, podatek od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa),

 • prawo celne,

 • przepisy "okołopodatkowe" dotyczących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami osobowymi (w tym, m.in. ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów), 

 • ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Zapraszam do kontaktu

Maciej Czech
kom. 606 739 737
tel. 22 118 47 17
email: maciej.czech@dlaenergetyki.pl