Szanowni Państwo,


Zapraszamy na dwudniowe warsztaty "Zasady trwałego i czasowego ograniczania własności na potrzeby urządzeń przesyłowych wraz z zasadami ustalania za nie wynagrodzeń i odszkodowań". 

Termin i lokalizacja:

 • Warszawa 26-27.11.2019 

 • Katowice 3-4.12.2019

Prowadzący:

 •   Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 

 •   Iwo Fisz - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego w zakresie prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych

 

Szkolenie (I dzień) omawia kwestie wywłaszczenia dla potrzeb urządzeń przesyłowych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o przepisy specustaw: drogowej, przesyłowej, gazowej, mieszkaniowej i naftowej. W ramach regulacji z ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompleksowo przedstawiona zostanie problematyka zarówno trwałego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 ust. 1 u.g.n.), jak i ograniczeń czasowych (art. 124b ust. 1 u.g.n., art. 126 ust. 1 i 5 u.g.n.). 

Materiały szkoleniowe przygotowane są z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych z 2018 i 2019 roku i uwzględniają aktualne trendy i nowości w judykaturze.

Szkolenie ma charakter praktyczny i jest skierowane do osób, które na co dzień zajmują się problematyką pozyskiwania tytułów do gruntów dla potrzeb nowych inwestycji, jak i prac wykonywanych przy utrzymaniu istniejących sieci. W ramach szkolenia, poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: prawidłowego formułowania wniosków, sposobu przeprowadzenia postępowania, poprawnego zakończenia go decyzją administracyjną, a także jej wykonalności.

Przykładowo, omówiona zostanie problematyka:

- możliwości przeprowadzenia wywłaszczenia w zależności od zapisów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- dopuszczalności ustanowienia w decyzji wywłaszczeniowej pasów tymczasowych (np. montażowych),

- prawidłowego sposobu prowadzenia rokowań z właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości,

- kwalifikacji prac z punktu widzenia zastosowania przepisu art. 124b ust. 1 u.g.n.,

- określenia terminu zajęcia nieruchomości na podstawie decyzji z art. 124b ust. 1 u.g.n.,

- sposobu dokumentowania przesłanek zajęcia nieruchomości w sytuacjach awaryjnych (art. 126 ust. 1 i 5 u.g.n.),

- ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności i obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedstawiana problematyka będzie obejmować również sytuację nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz wytyczne co do optymalnego sposobu postępowania inwestora (wykonawcy) przy pozyskiwaniu tytułów do takich gruntów.

Ostatnia część szkolenia dotyczyć będzie ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów pięciu specustaw: drogowej, gazowej, przesyłowej, naftowej i mieszkaniowej. Analizie zostanie poddany zakres uprawnień inwestora oraz ewentualnie innych podmiotów przy trwałym wywłaszczeniu, a także sytuacje czasowego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Podczas drugiego dnia szkolenia zostaną przedstawione w sposób kompleksowy zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń związanych z procesem inwestycyjnym w zakresie urządzeń przesyłowych.

Problem wskazanych wyżej świadczeń zostanie omówiony w sposób przekrojowy i syntetyczny, uwzględniając wieloetapowość przedmiotowych inwestycji i związaną z tym możliwość powstania szkód na różnych stadiach procesu inwestycyjnego. 

 

W pierwszej kolejności analizie zostanie poddany problem rekompensaty obniżenia wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tej części zostaną poruszone interesujące i aktualne w praktyce kwestie:

 • jaki model określania odszkodowań należy stosować dla planów miejscowych sprzed 1 stycznia 1995 r. kiedy weszły w życie przepisy dot. rekompensaty takich szkód,

 • jak możliwość powstania szkody lokalizacyjnej wpływa na wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu albo na odszkodowanie za trwałe ograniczenie własności mocą decyzji administracyjnej,

 • jakie znacznie ma nowelizacja przepisu art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od dnia 1 stycznia 2018 r.; kiedy odpowiedzialność gmin zostanie wyłączona dla planów miejscowych uchwalanych na potrzeby urządzeń przesyłowych projektowanych do budowy i istniejących już na nieruchomościach,

 • jak ustalić dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości w sytuacji tzw. luki planistycznej.

 

W części dotyczącej wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zostaną omówione zasady określania wartości tego prawa z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz opracowanych w środowisku rzeczoznawców majątkowych standardów. 

Analizie zostaną poddane także przypadki związane z przebudową istniejącego urządzenia oraz ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach, które były przedmiotem obrotu prawnego w stanie zabudowanym urządzeniami.

Zostaną przedstawione także założenia standardu wyceny aktualnie opracowywanego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który po publikacji stanie się powszechnie obowiązującym prawem.

 

W trzeciej części zostaną omówione ustawowe kryteria wpływające na wysokość odszkodowania za ograniczenie własności na potrzeby budowy, przebudowy, remontów i konserwacji urządzeń przesyłowych – trwałego i czasowego. 

 

Zostanie przedstawiona w toku wykładu:

 • ważna kwestia wpływu ograniczeń planistycznych na wysokość odszkodowania za ograniczenie własności, 

 • daty istotne dla określania wysokości odszkodowania,

 • problem odszkodowań ze dawnych decyzji wywłaszczeniowych (możliwość zgłoszenia roszczeń dla decyzji sprzed kilkudziesięciu lat, problem przedawnienia, możliwość wystąpienia z roszczeniami przez następców prawnych wywłaszczonego właściciela nieruchomości – spadkobierców oraz nabywców nieruchomości na podstawie umowy; możliwość cesji roszczeń) – ten problem obecnie jest niejednolicie rozstrzygany przez NSA a wiele wniosków trafia do starostów i prezydentów miast 

 • obowiązek udostępnienia nieruchomości w przyszłości – czy możliwe jest pomocnicze stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i określanie tego składnika jako wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w przyszłości, co w praktyce robi wielu rzeczoznawców majątkowych

 

Na koniec tej części zostanie przeprowadzona analiza porównawcza wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowania za trwał ograniczenie własności.

 

Ostatnia część szkolenia dotyczyć będzie odszkodowań określanych na podstawie przepisów pięciu specustaw: gazowej, przesyłowej, naftowej, drogowej (w zakresie urządzeń infrastruktury) i mieszkaniowej.

 

Analizie zostanie poddany zakres odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora oraz ewentualnie innych podmiotów, a także rodzaje szkód podlegających rekompensacie.

 

Przedstawiona będzie również kwestia możliwości uwzględniania skutków lokalizacji urządzenia w dwóch sytuacjach – gdy przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji strategicznej zostanie uchwalony plan miejscowy i w sytuacji, gdy brak jest planu miejscowego albo decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  1670 zł netto. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednej osoby zapraszamy do negocjacji ceny.

Informujemy również, że istnieje możliwość wzięcia udziału w jednym dniu szkolenia (970zł + VAT)

©DLAENERGETYKI