Prelegenci:

 

Wiktor Krawczyk, 

Audytor wiodący EU ETS

GHG professional


 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:

  • Wiktor Krawczyk, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o

Od czerwca 2005 roku Audytor wiodący EU ETS (holenderski certyfikat rejestracyjny) przeprowadził weryfikacje raportów rocznych o emisji kilkuset różnych instalacji m.in. w sektorach: energetycznymgazowniczym, ciepłowniczym, chemicznym, ceramicznym, papierniczym. Posiada bogate doświadczenie dotyczące „włączania i wyłączania” instalacji z EU ETS. Przeprowadził weryfikacje związane z uzyskaniem oraz ze zwiększeniem przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach dla ponad 200 instalacji (99% rozpatrzonych pozytywnie– pozostałe w toku). Jako główny prowadzący przeszkolił operatorów ok. 80% instalacji uczestniczących w systemie EU ETS w Polsce, w tym wszystkich wiodących grup energetycznych. Prowadził szkolenia dla pracowników KOBIZE, PCA oraz konkurencyjnych jednostek wery kacyjnych. Wcześniej Project manager w obszarze zarządzania środowiskowego w sektorze energetycznym i administracji samorządowej. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS, zarządzania w ochronie środowiska oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw. Reprezentant Polski na Accreditation & Veri cation Forum w Brukseli.​

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na szkolenie "Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania w IV okresie EU ETS". Szkolenie organizujemy w związku ze znaczącymi zmianami regulacyjnymi i proceduralnymi w omawianym obszarze w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Spotkanie odbędzie się w formule specjalistycznego szkolenia on-line (webinarium) w dniu 29.04.2020

Prowadzący: Wiktor Krawczyk, audytor wiodący systemu EU ETS, GHG Professional.

Koszt szkolenia to 870 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą 670 zł netto. Za trzecią i każdą kolejną osobę tylko 370 zł netto!

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczasszkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu 29.04 odbędzie się w godzinach 9:00 - 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

 

Kwestie merytoryczne:

    W ostatnim kwartale 2019 i na początku 2020 pojawiło się szereg zmian przepisów, które wraz z wcześniejszym prawodawstwem z 2019 roku w znaczący sposób modyfikują zasady monitorowania i raportowania emisji. Chodzi przede wszystkim o nowe rozporządzenie dotyczące dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Rozporządzenie wykonawcze KE 2019/1842 z dnia 31.10.2019 r.) oraz inne przepisy mające bezpośredni wpływ na Państwa działalność. Zmianom uległy również procedury i zasady stosowane przez weryfikatorów, a także KOBIZE. Dodatkowo w omawianym obszarze pojawiło się nowe orzecznictwo. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok trybunału w sprawie ExxonMobil Production Deutschland.

 

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • Przegląd zmian prawnych od stycznia 2019

  • Harmonogram funkcjonowania uczestników systemu EU ETS

  • Akty wykonawcze i delegowane do dyrektywy 2018/410

  • Zmiany wynikające z zatwierdzonych PMM 

  • Zasady dotyczące ustalania przydziału bezpłatnych uprawnien na rok 2021

  • Dostosowanie przydział bezpłatnych uprawnień ze względu na zmiany w poziomie działalności (Rozporządzenie)

  • Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych​