Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy na szkolenie "Nowelizacja przepisów dot. OOŚ i inne zmiany przepisów środowiskowych w procesie inwestycyjnym”, które ma za zadanie:

 • przedstawić Państwu nowe przepisy dotyczące pozyskiwania decyzji środowiskowych/ocen oddziaływania na środowisko

 • usystematyzować wiedzę w obszarze zmian w przepisach środowiskowych

 • pomóc Państwu zaplanować proces inwestycyjny i ułatwić pozyskanie decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym i użytkowaniem inwestycji

Szkolenie poprowadz Pani mec. Agnieszka Skorupińska (kancelaria prawna CMS), która omówi przepisy od strony strategiczno-regulacyjnej oraz mgr inz. Adrianna Maćkowiak (firma doradztwa środowiskowego EKO-Projekt), która przedstawi wpływ przepisów na konkretne mechanizmy na poziomie technicznym i operacyjnym - konkretne wnioski, procedury decyzje, case-study .

 

Lokalizacja i termin szkolenia:

   - 8.10.2019 Warszawa

    - 22.10.2019 Katowice

 

   Do najważniejszych zmian przepisów, które zostaną omówione na szkoleniu należą m.in.:

1. Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 o udostępnianiu informacji o środowisku 

2. Ustawa o odpadach wraz z najnowszymi zmianami

3. Ustawa Prawo wodne 

4. Planowane regulacje antyodorowe

5. Zmiany w kodeksie KPA

6. i wiele innych tj. ustawa wiatrakowa, prawo budowlane 

 

Głównymi zagadnieniami szkolenia będą m.in.:

 •  Zmiany dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 •  Nowe obowiązki inwestorów

 •  Modyfikacja listy przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 •  Nowy katalog przedsięwzięć wymagających DŚU

 •  Wymogi procesu inwestycyjnego wynikające z prawa wodnego, w tym przedsięwzięcia dla których jest wymagana ocena wodnoprawn

 •  Ustalanie stron postępowania o wydanie DŚU

 •  Planowane regulacje antyodorowe i ich wpływ na zabudowę

 •  Planowane zmiany w przepisach dotyczących odległości wiatraków od zabudowy i terenów chronionych

 •  Dostosowanie inwestycji do nowych przepisów odpadowych

 •  Studium przypadków (case studies)

Prowadzące szkolenie:

mec. Agnieszka Skorupińska, lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS

mgr inż. Adrianna Maćkowiak, Starszy specjalista ds. gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej  EKO-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.

Dnia 14.08.2019 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, która wchodzi już po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Głównym celem obowiązującej ustawy jest usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej. Wprowadzane zmiany powinny wpłynąć na zmniejszenie kosztów postępowania, a tym samym skrócenie czasu uzyskania wszystkich pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania w trzech obszarach: 1) w zakresie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2) w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz 3) w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko. Uchwalony akt prawny zmienia Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

Prowadzące:

1. Agnieszka Skorupińska jest adwokatem w randze Counsel i liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego. 

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

 

Kancelaria CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego, działającą w ramach sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie.

W Polsce jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii. Doradzamy zarówno międzynarodowym koncernom, jak i największym polskim przedsiębiorstwom rodzinnym, instytucjom finansowym oraz spółkom sektora publicznego. Eksperci CMS z Zespołu Energetyki i Projektów specjalizują się w doradztwie z zakresu projektów inwestycyjnych w różnych sektorach przemysłu ciężkiego (w tym: chemicznego, petrochemicznego, metalurgicznego i wydobywczego), regulacji prawnych w sektorze energetycznym, poszukiwana i wydobywania gazu i ropy naftowej oraz górnictwa, energetyki niekonwencjonalnej, prawa ochrony środowiska a także sporów energetycznych.

2. mgr inż. Adrianna Maćkowiak - absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie na kierunku Ochrona i kształtowanie środowiska 

Pracuje na stanowisku Starszego specjalisty ds. gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
w firmie doradczej EKO-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. zajmującej się konsultingiem w zakresie ochrony środowiska. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej ochronie środowiska specjalizując się w postępowaniach inwestycyjnych jako koordynator projektów. Współautor i koordynator wielu wniosków o wydanie Pozwolenia zintegrowanego, Raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz Kart informacyjnych przedsięwzięcia. Autor szeregu opracowań w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno – ściekowej. 

Na co dzień współpracuje z szeregiem czołowych firm z sektora produkcyjnego oraz usługowego gdzie świadczy usługi doradcze w zakresie decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych.

EKO-PROJEKT jest jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego. Od początku działalność firmy koncentrowała się na dostarczaniu kompleksowych usług środowiskowych w obszarze biznesowym,  zarówno w zakresie dokumentacji i projektów jak również bieżącej obsługi zakładów produkcyjnych. 

Jako biuro konsultingowe pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska dla przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na zakłady produkcyjne. Ponadto świadczymy pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w ochronie środowiska oraz prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W ramach dotychczasowej działalności, uzyskaliśmy przeszło tysiąc prawomocnych decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych oraz innych uzgodnień formalno - prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W 2010 r. w związku z dynamicznym rozwojem firmy, otworzyliśmy nasz nowy oddział
w Warszawie.

W 2011 r. w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, z dotychczasowej działalności zostało wyodrębnione laboratorium badawcze akustyki środowiska. Zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności – Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późń. zm. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1321.

Obecnie firma zatrudnia kilkunastu specjalistów, tworzących interdyscyplinarny zespół projektowo – doradczo – pomiarowy, posiadający doświadczenie przy realizacji najbardziej wymagających projektów, dla czołowych firm i inwestycji w Polsce. Zatrudniamy osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, akustyki i ochrony przed hałasem, pół elektromagnetycznych i instrumentów finansowo – prawnych w ochrony środowiska. Obecnie obsługujemy na stałe kilkaset firm z terenu całej Polski z wielu różnych branż i obszarów działalności.

©DLAENERGETYKI