BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ENERGETYCZNYCH   - wymagania prawne, dobre praktyki, praktyczne przykłady

Katowice, 18.09.2018
Warszawa, 19.09.2018 

Wprowadzenie rozporządzenia ma głównie na celu:

 • ujednolicić definicje pojęć, zagadnień związanych z energetyką w kwestii eksploatacji urządzeń jak i w samej organizacji pracy

 • zmiany w przepisach dotyczących komisji kwalifikacyjnych

 • stworzenie jasnych kryteriów dla zasad i wymogów przy eksploatacji urządzeń energetycznych

 • stworzenie wytycznych dla organizacji pracy przy instalacjach i urządzeniach energetycznych

 • ustala nowe zasady tworzenia instrukcji eksploatacji

 • obowiązek stosowania dodatkowych środków ochrony 

 • Świadectwa i uprawnienia energetyczne

Regulacja wskazuje również na wymóg ponownego zdefiniowania pojęcia prac eksploatacyjnych oraz osób funkcyjnych występujących w strukturze organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:

"Bezpieczeństwo i organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych- wymagania prawne, dobre praktyki, praktyczne przykłady, które odbędzie się 18.09.2018, w Katowicach oraz 19.09.2018 w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że w wyniku kontroli PIP w i postulatów branży, rozporządzenie uregulowało również te przepisy, których interpretacja była problematyczna i niejasna. Dotyczyła głównie:

 • obszaru organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych, dotyczące kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych (problematyczny §6)

 • tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przemysłowych zdefiniowaniem granicy urządzenia energetycznego oraz odbiornika energii

 • postulaty branży energetycznej podkreślające przede wszystkim konieczność dostosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy do realiów wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych w zakresie kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych.

 • uszczegółowienie i poszerzenie przepisów pozwalających na odpowiedni dobór członków zespołów osobowych wykonujących prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych pod kątem liczebności i kwalifikacji

Szanowni Państwo,

 

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (projekt z 21.05.2018 r.). 

Ma ono wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Powyższe rozporządzenie definiuje poszczególne pojęcia oraz ustala zakres obowiązywania nowego otoczenia regulacyjnego. Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Każde z nich powinno mieć instrukcję eksploatacji, zawierającą informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi. Musi się w niej znaleźć m.in. charakterystyka maszyny, sposób jej działania i obsługi zgodnej z zasadami bhp, postępowania w razie awarii oraz informacje dotyczące serwisowania. Powinna ona również uwzględnić zagrożenie, jakie urządzenie może spowodować dla zdrowia lub życia człowieka i metody przeciwdziałania mu, w tym zalecane środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

Rozporządzenie jasno wskazuje, że wszelkie działania przy urządzeniach energetycznych będą mogły pracować tylko osoby upoważnione lub uprawnione do jego obsługi (w tym obowiązkowe wyznaczenie dokładnego zakresu oraz terminów pracy). 

Zarówno obowiązujące akty prawne jak i te projektowane będą odnosić się do do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych: cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych. Każda z przytoczonych grup posiadać będzie swoje, odrębne przepisy nawiązujące do ich specyfikacji.

Prowadzący:

Marek Rodenko- ekspert ds bezpieczeństwa i BHP. Obecnie pracownik Enea Elektrownia Połaniec S.A. Pracuje w wydziale eksploatacji, służbie BHP obecnie na stanowisku z – cy Kierownika Biura BHP.

Koordynator prac zespołu opracowującego zasady organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A;

Udział w pracach zespołu, który opracował Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – w zespole przy Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie;

W trakcie prac rządowych nad projektem w/w rozporządzenia oraz podczas prac Komisji Uzgodnieniowej – doradca zespołu strony rządowej;

Współautor Ramowej Instrukcji organizacji Bezpiecznej Pracy dla Elektrowni opracowanej na zlecenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie; 

Audytor systemów zarządzania BHP.

Działalność gospodarcza: usługi i doradztwo w zakresie bhp, ochrony ppoż. i ochrony przeciwwybuchowej.

Na zlecenie różnych firm szkoleniowych prowadzenie szkoleń:

 • z zakresu organizacji bezpiecznej pracy w tym organizacji prac w energetyce;

 • z zakresu ochrony przed wybuchem w różnych gałęziach przemysłu;

 • dla Komisji kwalifikacyjnych (energetyka);

Doświadczenie praktyczne w przeprowadzaniu audytów z zakresu spełnienia wymagań związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych i opracowaniu planów działań naprawczych z tego zakresu, Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych oraz instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych również poza energetyką zawodową

Zapraszamy na inne szkolenia organizowane w ramach "Akademia bezpieczeństwa i BHP zespołu DlaEnergetyki"

 1. Prace budowalne na terenie czynnych zakładów – wymagania prawne, wymagana dokumentacja, praktyczne przykłady

 2. Organizacja prac niebezpiecznych- prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych -, wymagania prawne, wymagana dokumentacja, praktyczne przykłady. 

 3. Zasady doboru środków ochrony indywidualnej - wymagania prawne, wymagana dokumentacja, praktyczne przykłady dokumentacji;

 4. Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem specyfiki energetyki - - wymagania prawne, wymagana dokumentacja, praktyczne przykłady dokumentacji konsultacje;

Aby poznać więcej szczegółów prosimy się z nami skontaktować

©DLAENERGETYKI